شکایت وافشا گری ها

برای اینکه بتواند مشکل اصلی را شناسایی کند از روش های سختگیرانه بر بررسی شکایات و اخطاریه ها میپردازد IDG

تمام سپرده ها با دقت تمام بررسی شده و در کمترین زمان ممکن، باید تذکر داد که ای دی جی همیشه در اجرای چنین مواردی با شفافیت کامل برخورد میکند

(شکایت (فقط برای کامندان

اگر شما فکر میکنید که با مشکلی جدی در محل کار تان مواجع هستید و فکر میکنید به کمک آمرین و مدیریت تان به چنین مشکل رسیدگی نمیشود ویا شما فکر میکنید که به شما برخورد یکسان صورت نمیگیرد، این فورم شمارا کمک میکند تا صدای شما بدون درنظرداشت موقف کاری، رتبه کاری و محل کاری شما شنیده شود و به آن رسیدیگی صورت گیرد

افشا گری ها

اگر شما نگرانی جدی در رابطه به تخلف، فساد و نقض حقوق بشر در محل کاری تان دارید لطفاً این فورم را خانه پری کنید، اگر بابت اینکار نگرانی امنیتی احساس میکنید، میتوانید نام، ایمیل، شماره تماس خودرا خالی بگذار

Policies

Please see the Policies page for further detailed information on IDG’s approach to both Grievances and Whistleblowing.